سومین شکست ننگین صهیونیزم

پس از شکست صهیونیزم در برابر نیروی مقاومت حزب الله در تابستان 2006 و شکست دگر باره در اواخر 2008  رژیم عاصب سومین شکست ذلت بارش را تجربه نمود و

افسانه ای شکست ناپذیری صهیونیزم فرو ریخت.

فروپاشی  افسانه ای شکست ناپذیری رژیم غاصب در برابر گروههای مقاومت اعتبار محور سازشکارانه را در برابر رژیم غاصب به چالش گرفته است .

/ 0 نظر / 8 بازدید